Politika privatnosti

Naš sajt poštuje vašu privatnost i spreman je da preduzme odgovarajuće mere da zaštiti vaše lične podatke. Sledeći tekst opisuje kako naš sajt koristi i čuva vaše lične podatke.

Informacije koje prikupljamo:

 • Lični podaci koje nam dostavite prilikom registracije na sajtu, kao što su ime, prezime i e-mail adresa.
 • Informacije o vašem korišćenju sajta, kao što su stranice koje ste posetili, vreme provedeno na sajtu i slično.

Korišćenje vaših ličnih podataka:

 • Koristimo vaše lične podatke za personalizaciju vašeg korišćenja sajta i poboljšanje naših usluga.
 • Kontaktiramo vas u vezi sa vašim nalozima, obaveštenjima o promenama na sajtu i slično.
 • Vaše lične podatke nećemo prodavati ni deliti sa trećim stranama.

Bezbednost vaših ličnih podataka:

 • Preduzimamo odgovarajuće mere bezbednosti da zaštitimo vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, promene, prikazivanja ili uništavanja.

Uslovi korišćenja

Korišćenjem našeg sajta, prihvatate sledeće uslove:

 • Sajt je namenjen samo za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu.
 • Ne smete koristiti sajt za bilo kakve nezakonite ili štetne radnje.
 • Ne smete koristiti sajt za bilo kakve radnje koje bi mogli da ometaju ili ugroze rad sajta.
 • Ne smete koristiti sajt za bilo kakve radnje koje bi mogli da ugroze privatnost drugih korisnika.
 • Sajt i sadržaj na njemu su zaštićeni autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine, i ne smete ih koristiti bez našeg odobrenja.

Napominjemo da se uslovi korišćenja sajta mogu promeniti bez prethodne najave. Molimo vas da redovno proveravate ovu stranicu za najnovije izmene.

Ko smo mi?

Vlasnik sajta www.poslovi-ugostiteljstvo.com je privredno društvo David Antonijević PR Agencija za zapošljavanje Friendly Human Resources Beograd, sa sedištem u Beogradu, adresa Bulevar Mihajla Pupina br. 10e/1, PIB: 112130842, MB: 65895358, koga zastupa direktor David Antonijević, kontakt telefon +381642256413, email adresa david@friendlyhr.rs.

David Antonijević PR Agencija za zapošljavanje Friendly Human Resources Beograd je rukovalac Vaših ličnih podataka i odgovoran za obradu i čuvanje Vaših ličnih podataka.

Ova Politika se primenjuje na:
1) sve korisnike – fizička i pravna lica koja koriste usluge sajta.

U slučaju da u vezi s korišćenjem ove Politike ili u vezi sa ostvarivanjem vaših prava, koja proizilaze iz ove Politike, imate bilo kakvo pitanje, obratite nam se na e-mail adresu: info@poslovi-ugostiteljstvo.com sa oznakom “Zaštita ličnih podataka”.

OSNOVNI POJMOVI

Svaki pojedinačni dole određeni pojam ima u okviru ove Politike svrhu, kao što je određena u ovom poglavlju:

 • Lični podaci – znače bilo koju informaciju, na osnovu koje se može odrediti pojedinac (ovde spadaju npr. ime, prezime, e-mail, IP adresa, telefonski broj, lokacija, adresa);
 • Korisnik – označava fizička i pravna lica koja formiraju korisničke naloge na sajtu;
 • Obrada – predstavlja radnje prikupljanja, beleženja, razvrstavanja, grupisanja, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje ličnih podataka;

Usluga informacionog društva – sajt koji služi za oglašavanje radnih mesta sa ciljem povezivanjem kandidata i poslodavaca.

VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

1. Ime i prezime korisnika

4. Trenutna lokacija korisnika

2. Email adresa  korisnika

5. Device ID korisnika

3. Broj mobilnog telefona korisnika

6. IP adresa

NAČIN, SVRHA OBRADE I  PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Web sajt koristi Vaše podatke na sledeći način i u sledeće svrhe:

 1. Kreiranje korisničkih naloga

Kada se registrujete na www.poslovi-ugostiteljstvo.com sajt prikupljamo podatke o Vama – ime, prezime i e-mail adresu..

Svrha obrade ovih podataka je kreiranje korisničkih naloga, kako bismo mogli da Vam pružimo uslugu, kao i da Vas obavestimo o pogodnostima ili mogućnostima vezanim za Vaš nalog na našem sajtu.

Vašu email adresu koristićemo za verifikaciju korisničkog naloga, kao i  prilikom pružanja korisničke podrške.

Vašu email adresu koristićemo za slanja promotivnih ponuda i usluga.

 1. Vaše korišćenje usluga www.poslovi-ugostiteljstvo.com sajta

Ovde će se opisati Device ID i IP adresu u zavisnosti od toga da li ćete i za šta ove podatke koristiti.

Sajt Vaše podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećih pravnih osnova:

 • Obrada Vaših ličnih podataka potrebna je za ispunjenje ugovora, kome ste pristupili tj. pružanje naših usluga. Prihvatanjem Uslova korišćenja zaključujete ugovor sa nama. Dostavljanje ličnih podataka, koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora je dobrovoljno. Upozoravamo vas da u slučaju, da nam ne dostavite sve lične podatke, koji su nam potrebni za
  pružanje usluge takvu uslugu nećemo moći da obezbedimo. Ime, prezime i email adresu, obrađujemo po ovom pravnom osnovu.
 • Možemo obrađivati Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva, kao i ukoliko je takva obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa. Ukoliko podatke budemo obrađivali u ove svrhe, obavestićemo Vas prethodno o tome.
 • Obrada Vaših ličnih podatka u marketinške svrhe ili radi slanja newslettera, učinićemo na osnovu Vašeg pristanka.
 • Obrada Vaših ličnih podataka: Device ID i IP adresa vrši se na osnovu legitimnog interesa kako bismo mi ostvarili našu poslovnu svrhu promocije i unapređenja veb sajta. U svakom slučaju ćemo voditi računa da Vaš interes i/ili Vaša osnovna prava i slobode pretežu nad našim legitimnim interesom.  Legitimni interes koristimo kako bismo održavali Vaš korisnički nalog, identifikovali i sprečili prevare i druge nezakonite radnje, testirali i razvijali nove usluge ili poboljšali postojeće. U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podatka zasnovanu na našem legitimnom interesu tako što ćete poslati email na adresu: info@poslovi-ugostiteljstvo.com

KORISNICI PODATAKA

Prisutp i obradu Vaših podataka vršiće lica zaposlena u David Antonijević PR Agencija za zapošljavanje Friendly Human Resources Beograd, kao vlasnik sajta. Vaše podatke možemo deliti sa sl. primaocima: advokatima, knjigovođama, bankama, kao i trećim licima: cloud servisima, hosting servisima, pružaocima usluga oglašavanja i marketinških usluga, kao i bilo kom primaocu, ukoliko za to budemo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke.

Svi primaoci Vaših ličnih podataka su u obavezi da preduzmu sve odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere, kako bi osigurali bezbednost Vaših ličnih podataka.

LINKOVI KA TREĆIM STRANAMA

Ukoliko korisnik putem sajta pristupi bilo kom drugom sajtu (sajtu trećeg lica koji je link-ovan na sajtu), za njega počinju da važe Uslovi korišćenja i Politika privatnosti postavljeni na datom sajtu (sajtu trećeg lica), te svaka aktivnosti na tom sajtu nije u opsegu naše kontrole i njemu korisnik pristupa na sopstvenu odgovornost.

VREME ČUVANJA VAŠIH PODATAKA

Zadržavamo vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici, dakle dokle god imate otvoren korisniči nalog. Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka najkasnije u roku od godinu dana.

ZAŠTITA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Aplikacija štiti Vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

Radi sigurnosti vaših ličnih podataka smo usvojili odgovarajuće tehničke i organizacione mere, gde spadaju naročito:

 • redovno i efikasno ažuriranje programske i računarske opreme, gde čuvamo vaše lične
  podatke,
 • zaštita pristupa ličnim podacima,
 • izrade sigurnosnih kopija,
 • obrazovanje zaposlenih, koji u okviru svog rada obrađuju lične podatke,
 • nadzor i odgovarajuće preduzimanje mera u slučaju eventualnih sigurnosnih incidenata, kojima sprečavamo ili ograničavamo nastanak štete za lične podatke.

VAŠA PRAVA

U pogledu obrade ličnih podataka imate sledeća prava, koja su opisana ispod:

 1. Da Vam omogućimo pristup vašim podacima o ličnosti

U svakom trenutku imate pravo da od nas zahtevate da pristupite podacima o ličnosti, dobijete informaciju u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju, kategoriju vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, period tokom kojeg obrađujemo i čuvamo Vaše podatke. Isto tako od nas možete dobiti informaciju o trećoj i kategoriji treće strane sa kojima delimo Vaše podatke;

 1. Da Vam damo kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo

Imate pravo da od nas zahtevate da Vam damo kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađujemo. Kopiju Vam možemo dostaviti elektronskim putem, uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ukoliko ne zahtevate Vam se kopija dostavi na drugi način.

 1. Da zahtevate ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti

Bitno nam je da su Vaši podaci tačni i potpuni. Imate pravo da zahtevate da se Vaši netačno uneti podaci bez odlaganje izbrišu odnosno isprave kao i da tražite od nas da Vam ih dopunimo i ažuriramo ukoliko su zastareli;

 1. Da zahtevate brisanje podataka o ličnosti

U slučaju da želite da se vaši podaci obrišu odnosno želite da prekinemo obradu istih možete nam se obratiti. U slučaju da su vaši podaci neophodni da bi se izvršile ugovorne obaveze prema Vama a zatražite brisanje podataka, skrećemo pažnju da u tom slučaju ugovorne obaveze možda neće biti ispunjene.

 1. Da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti nama ili trećoj strani u određenom delu ili u potpunosti u slučaju:

da osporavate tačnost podataka o ličnosti koji se na Vas odnose, u slučaju da je obrada nezakonita a Vi se protivite brisanju i zahtevate oganjičenje upotrebe, ukoliko nam više nisu potrebni ali ih vi tražite u cilju podnošenja,ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko ste podneli prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka ličnosti a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad vašim interesima.

 1. Da podnesete pravo na prigovor

Jako je važno da znate, da u svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka. Isto tako imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje u meri u kojoj je ono povezano da takvim direktnim oglašavanjem.

 1. Da prenesete svoje podatke drugom rukovaocu

 Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu vašeg pristanka ili se obrada vrši automatizovano imate pravo da tražite od naše ustanove da se Vaši podaci o ličnosti prebace drugom rukovaocu.

 1. Da opozovete pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti

Kada se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka u svakom trenutku imate pravo da ga opozovete. Skrećemo pažnju da u slučaju da opozovete Vaš pristanak opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka pre opoziva. Opoziv možete dostaviti putem email: info@poslovi-ugostiteljstvo.com

 1. Da podnesete tužbu Povereniku

U slučaju da smatrate da se obrada podataka vrši suprotno Zakonu imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka ličnosti.

Napred pobrojana prava možete ostvariti kontaktiranjem sajta na e-mail adresu: info@poslovi-ugostiteljstvo.com

NADLEŽNI ORGAN

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika se primenjuje od 01.03.2023. godine. Smatra se da ste saglasni sa novom verzijom ove Politike, ako nastavite sa korišćenjem naše internet stranice, portala i drugih usluga, koje određuje ova Politika, s obzirom da na snagu stupu nova verzija ove Politike.